Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. PŘEDMĚT OP
2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4. CENA
5. DODACÍ TERMÍNY
6. MÍSTO DODÁNÍ
7. ZPŮSOB NÁKLADU DO MÍSTA DODÁNÍ
8. DODÁNÍ ZBOŽÍ
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY
10. ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OP

1. PŘEDMĚT OP

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a společnost Nikola Mýlková - DR-style, Spojovací 914, Vítkov, 74901 , IČ: 87584328 , DIČ: CZ7856305182 , při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, přes e-shop umístěn na internetových stránkách www.DR-style.cz.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., mají pro účely těchto OP význam uvedený v následujících bodech tohoto článku.

2.2.E-Shop. E-Shop je internetový obchod společnosti Nikola Mýlková - DR-style, Spojovací 914, Vítkov, 74901 umístěn na internetových stránkách www.DR-style.cz . Přes tento je možné nakupování zboží, které nabízí na uvedené stránce.

2.3. Kupující. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží přes E-Shop a uzavřít s elektronickým obchodem DR-style kupní smlouvu týkající se zboží, který je nabízen přes E-Shop, a která za tím účelem odeslala řádně vyplněnou závaznou objednávku prostřednictvím E-Shopu a doručila ji elektronickému obchodu DR-style.

2.4. Oprávněná osoba. Je osoba, která je odlišná od kupujícího, a kterou kupující uvede v objednávce jako oprávněného převzít objednávku. Uvedení jména oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

2.5. Objednávkový formulář. Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje kupujícího, specifikaci objednaného zboží, jeho kupní cenu včetně DPH, místo dodání, způsob doručení (typ přepravy) zboží a cenu za doručení (přepravu) zboží do místa dodání.

2.6. Aktuální nabídka zboží. Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněna na internetových stránkách www.DR-style.cz .,, která obsahuje textové označení zboží a cenu. Všechny změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetových stránkách www.DR-style.cz.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě elektronického obchodu DR-style dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen "Kupní smlouva") dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy, kterým je závazná objednávka kupujícího a písemného přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany elektronického obchodu DR-style.

3.2. Návrh na uzavření smlouvy (objednávka). Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka objednavatele určena elektronického obchodu DR-style. Objednávku lze uskutečnit prostřednicvím internetové stránky www.DR-style.cz.

3.3. Objednávka obsahuje také:
1. prohlášení potvrzující, že se kupující seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami,
které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a souhlasí s nimi bez výhrad.
2. prohlášení o tom, že byl poučen o možnosti odstoupit od smlouvy,
3. udělení bezvýhradného souhlasu se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souladu
se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů pro interní účely elektronického obchodu
DR-style a v případě, že objednavatel uvádí i údaje třetí osoby oprávněné převzít zboží, že tak činí
pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi v těchto
OP,
4. prohlášení, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.

3.4. Návrh na uzavření smlouvy zaniká:
1. odmítnutím návrhu kupujícího ze strany elektronického obchodu DR-style.

3.5. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy je včasné písemné prohlášení elektronického obchodu DR-style adresované kupujícímu, ve kterém potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření smlouvy přijímá. Včasné přijetí návrhu nabývá účinnosti okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu na E-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení nebo nečinnost elektronického obchodu DR-style neznamenamená přijetí návrhu.

3.6. Kupující nemá nárok na uzavření Kupní smlouvy.

3.7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti, tedy okamžikem doručení přijetí návrhu kupujícímu. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek elektronického obchodu DR-style dodat kupujícímu zboží do určeného místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a přepravní.

3.8. Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu Kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a elektronického obchodu DR-style. Návrh na změnu obsahu Kupní smlouvy není elektronický obchod DR-style povinen přijmout.

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

4.1. Kupní cena za objednané zboží je uvedena v aktuální nabídce, v objednávce, tak v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany elektronického obchodu DR-style.

4.2. Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu elektronického obchodu DR-style do místa dodání, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu přepravy zboží do místa dodání, který si kupující zvolil.

4.3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

4.4. Po uzavření Kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu elektronickému obchodu DR-style a to jedním z následujících způsobů, z nichž je kupující oprávněn vybrat si při objednávání zboží:
1. platba platební kartou před dodáním zboží,
2. platba v hotovosti při převzetí zboží ve skladu elektronického obchodu DR-style,
3. platba prostřednictvím České pošty ( "na dobírku") při převzetí zboží,
4. platba kurýrovi při převzetí zboží

4.5. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet elektronického obchodu DR-style uveden v potvrzení objednávky nebo předáním kupní ceny kurýrovi nebo České poště.

5. ČAS DODÁNÍ (DODACÍ LHŮTA)

5.1. Dodací lhůta, ve které je elektronický obchod DR-style povinen dodat kupujícímu zboží je uvedena v potvrzení objednávky. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, zavazuje se elektronický obchod DR-style dodat zboží kupujícímu ve lhůtě max. 15 dnů od potvrzení objednávky.

5.2. S různými způsoby dodání zboží, resp. jeho přepravy do místa dodání se spojují odlišné dodací lhůty. Při výběru způsobu dodání zboží je kupujícímu poskytnuta vždy informace, jaká dodací lhůta se s daným způsobem přepravy zpravidla spojuje.

5.3. Při výběru způsobu zaplacení kupní ceny na účet elektronického obchodu DR-style počíná dodací lhůta běžet od připsání kupní ceny na účet elektronického obchodu DR-style.

6. MÍSTO DODÁNÍ

6.1. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání.

7. ZPŮSOB NÁKLADU DO MÍSpo označení zboží a zadání místa dodání.

7. LHŮTA DODÁNÍ

7.1. Způsob přepravy zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání zboží

7.2. Způsoby dodání zboží do místa dodání jsou:
1. Přeprava kurýrem
2. Osobní odběr.

7.3. Informace o ceně přepravy (přepravní) a obvyklou dobu trvání přepravy do místa dodání je
vždy uvedena u konkrétního druhu přepravy zboží.

8. DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Závazek elektronického obchodu DR-style dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. Dodání a převzetí zboží je kupující povinen písemně potvrdit v dodacím listu, jehož jedno vyhotovení zároveň obdrží.

8.2. Závazek elektronického obchodu DR-style dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že elektronický obchod DR-style byl připraven předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase, resp. pokud mu v něm umožní převzetí zboží a kupující si zboží nepřevzal z jiných důvodů než jsou důvody na straně elektronického obchodu DR-style.

8.3. V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí elektronickému obchodu DR-style zpět, je elektronický obchod DR-style oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Elektronický obchod DR-style odpovídá za vady, které má zboží při jeho převzetí kupujícím a také za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jak záručním list slouží účetní doklad.

10. ODVOLÁNÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Dokud nebylo objednateli doručeno přijetí objednávky (tj dokud nebyla uzavřena kupní smlouva), může objednatel objednávku odvolat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě odvolání objednávky neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky. V případě, že již byla zaplacena kupní cena a došlo k odvolání objednávky podle tohoto bodu 10.1. elektronického obchodu DR-style vrátí objednateli již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů bezhotovostním převodem na účet objednavatele, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy do expedice zboží neúčtujeme žádné penále ani jiné poplatky.

10.3. V odvolání objednávky jakož i odstoupení od smlouvy je třeba uvést Vaše jméno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Pro zachování právní jistoty a prokazatelnost odvolání objednávky resp. odstoupení od smlouvy Vám doporučujeme, abyste nám odvolání objednávky resp. odstoupení od smlouvy zaslali doporučeně poštovní zásilkou.

10.4. Za včasné odstoupení se považuje den, kdy je odstoupení doručeno elektronickému obchodu DR-style. Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

10.5. Elektronický obchod DR-style si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do momentu vrácení zboží. V případě vrácení poškozeného zboží elektronického obchodu DR-style vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka elektronického obchodu DR-style na náhradu škody zanikne započtením oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cenu, popř. její zbytek po snížení o náhradu škody vrátí elektronický obchod DR-style kupujícímu bankovním převodem na jím určený účet, pokud se s kupujícím nedohodneme jinak.

10.6. Elektronický obchod DR-style je oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy zejména z
následujících důvodů:
1. pokud při platbě na účet elektronického obchodu DR-style kupující nezaplatil kupní cenu ve lhůtě
7 dnů od potvrzení objednávky,
2. pokud kupující nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů
než jsou důvody na straně elektronického obchodu DR-style,
3. pokud dojde k vyprodání zboží a dané zboží se již dále nevyrábí.

10.7. Odstoupení elektronického obchodu DR-style od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu, s tím, že pro odstoupení postačí doručení odstoupení ve formě E-mailu.

10.8. Odstoupení elektronického obchodu DR-style od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody spočívající zejména v nákladech vynaložených v souvislosti s marným pokusem o dodání zboží kupujícímu.

10.9. Jakékoliv své nároky vůči kupujícímu je elektronický obchod DR-style oprávněn uspokojit z peněžních prostředků zaplacených kupujícím a vrátit mu částku sníženou o své nároky.

11. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

11.1. Odeslání objednávky přes e-shop www.DR-style.cz je podmíněno potvrzením souhlasu objednatele s těmito OP a souhlasu se zpracováním osobních údajů objednavatele ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů.

11.2. Elektronický obchod DR-style zpracovává osobní údaje fyzické osoby - objednavatele (kupujícího), resp. oprávněné osoby za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy; Využívá je zejména při vystavení faktury, vyřizování objednávky a doručení objednaného zboží. Elektronický obchod DR-style odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajícím doručování zásilek).

11.3. Elektronický obchod DR-style zpracovává osobní údaje fyzické osoby v tomto rozsahu: křestní jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

11.4. Objednatel objednáním zboží od elektronického obchodu DR-style souhlasí se zasíláním aktuální nabídky a jiných komerčních informací elektronického obchodu DR-style na emailovou adresu, kterou uvedl při objednávce

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OP

12.1. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 01.03.2013.

12.2. Jakékoliv změny těchto OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.DR-style.cz

12.3. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto OP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto OP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto OP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

12.4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto OP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto OP je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčena ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

Děkujeme

KONTAKT

Nikola Mýlková - DR-style.cz
Spojovací 914
74901 Vítkov
IČ: 87584328
DIČ: CZ7856305182
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-9322880267 / 0100
Telefon: +420 724 220 744
Email: